Slider

Regulamin

Regulamin XLVI Ogólnopolskiego Zlotu Grunwaldzkiego 2017 1. Organizator ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Ogólnopolski Ruch Programowo – Metodyczny „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” 2. Termin i miejsce 10-16 lipca 2017 r. Pola Bitwy pod Grunwaldem, Stębark 3. Uczestnicy W Zlocie Grunwaldzkim mogą brać udział patrole reprezentujące: - jednostki harcerskie wszystkich organizacji harcerskich(np. zastępy, drużyny, szczepy, hufce); - indywidualni członkowie organizacji harcerskich; - szkoły, szkolne kluby, koła zainteresowań i inne zespoły; - parafie i grupy parafialne; - koła PTTK, kluby turystyczne; - inne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Patrol może liczyć dowolną ilość osób. Liczebność patrolu nie może ulec zmniejszeniu, może ulec zwiększeniu najpóźniej do dnia wpłaty ostatniej raty. W skład każdego patrolu musi wejść odpowiednia ilość opiekunów spełniających kwalifikacje określone w § 12. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Opiekun ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu, a także za ewentualne szkody materialne, wyrządzone przez członków patrolu. 4. Odpłatność Uczestnicy Zlotu opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową zwaną wpisowym. Odpłatność każdego uczestnika Zlotu z Drużyny Grunwaldzkiej wynosi 170 zł, natomiast pozostali uczestnicy muszą uiścić opłatę w wysokości 190 zł. Opiekunowie opłacają składkę zadaniową na takich samych zasadach, jak pozostali uczestnicy. W wypadku rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w Zlocie kwota wpłacona z tytułu składki zadaniowej nie zostanie zwrócona. Płatność dokonywana jest przelewem na konto : ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn 35 2030 0045 1110 0000 0399 0540 W temacie : Dla drużyn nr ID z systemu zgłoszeń. Dla osób i instruktorów indywidualnych i służb nr ID oraz imię i nazwisko. Nr ID zostaje odgórnie przyznany dla każdego zgłoszonego patrolu. Płatność dokonywana jest dwuetapowo. Termin wpłaty zaliczki: 15.04.2017 r. – 85/95 zł Termin pełnej wpłaty: 31.05.2017 r. – 85/95 zł. W przypadku opóźnień we wpłacie końcowej, za każdy tydzień zwłoki naliczana będzie dodatkowa kwota w wysokości 5 zł/os.. Odpłatność pojedynczych osób i instruktorów uczestniczących w całym Zlocie wynosi 170 zł. (gwarantowane świadczenia tak jak w przypadku patroli). Osoby zgłaszające się na pojedyncze dni opłacają składkę zadaniową za każdy dzień pobytu w wysokości 15 zł (zakwaterowanie, pobyt na Zlocie, udział w atrakcjach programowych). Dodatkowo można zamówić obiad w wysokości 16 zł / 1 szt. (od wtorku do soboty) oraz koszulkę zlotową w wysokości 15 zł. Zamówienia koszulek i obiadów należy dokonać najpóźniej do 31 maja 2017 r. Odpłatność kadry Odpłatność Komendy Zlotu, Komend Gniazd (Komendant, programowiec i oboźny gniazda), członków służb i zespołów zadaniowych za wyjątkiem grupy kwatermistrzowskiej wynosi 100 zł. 5. Zgłoszenia Zgłoszenia na Zlot odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://zlotgrunwaldzki2017druzyny.zgloszenia24.pl Zgłoszenia patroli odbywają się w okresie od 1 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r. Informacje o opiekunach i ich uprawnieniach muszą być przesłane maksymalnie do 15 maja 2017 r. Podanie list uczestników patroli za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego : do 31 maja 2016 r. Zgłoszenia indywidualne oraz kadry Zlotu odbywają się w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. 6. Gwarantowane świadczenia - miejsce na polu namiotowym, - pięć posiłków obiadowych; - wrzątek do kolacji i śniadań, - węzeł sanitarny w postaci ubikacji typu Toi-Toi, umywalni polowych i prysznicy z bieżącą wodą, - ochronę Zlotu w postaci Harcerskiej Służby Porządkowej, - wykwalifikowaną Służbę Medyczną, - koszulkę Zlotu Grunwaldzkiego, - plakietkę zlotową; - program dostosowany do grup wiekowych, - materiały programowe, - nagrody za udział w konkursach, turniejach itp. Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na zlot, ale nie wezmą w nim udziału. 7. Zakwaterowanie Uczestnicy Zlotu zostaną zakwaterowani wg podziału do poszczególnych Gniazd. Przykładowy podział: Warmia – Mazury – Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Chorągiew Gdańska Środkowa Polska – Chorągiew Białostocka, Chorągiew Dolnośląska, Chorągiew Lubelska, Chorągiew Kujawsko-Pomorska Śląskie – Chorągiew Śląska Mazowieckie – Chorągiew Mazowiecka, Chorągiew Stołeczna Wielkopolska – Chorągiew Wielkopolska Przydział do gniazda może ulec zmianie. Każde środowisko zakwaterowane w Gnieździe musi posiadać: - odpowiednią ilość namiotów oraz sprzętu noclegowego; - materiały promujące dane środowisko (patrolu, drużyny, hufca, …) np. tablice ze zdjęciami, herby, materiały dekoracyjne itp. - charakterystyczne dla środowiska. 8. Inne informacje W razie rezygnacji z uczestnictwa w zlocie po przyjęciu zgłoszenia wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu. Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant zlotu ogłasza na stronie internetowej zlotu. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komendanta Zlotu. Podczas trwania Zlotu obowiązują następujące regulaminy : REGULAMIN ZLOTU GRUNWALDZKIEGO 1. Zlot jest Świętem Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej i Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich. Zachowujemy się w czasie Zlotu jak na rodzinnym święcie. 2. Zlot uda się jeśli wszyscy będziemy punktualni i każde środowisko wniesie swój wkład w jego program. 3. Masz prawo oczekiwać pomocy od Komendy Zlotu, ale Komenda Zlotu liczy też na Ciebie. 4. Każdy instruktor odpowiada za bezpieczeństwo swoich harcerzy i zuchów, jest moralnie zobowiązany do opieki nad młodszymi i ma obowiązek interweniować w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa innych osób. 5. Drużynowy (komendant, opiekun grupy) odpowiada prawnie, materialnie i organizacyjnie za wszystkie poczynania swoich podopiecznych. 6. Tak będą o nas mówić, jak będą nas widzieć – szanuj swój mundur i dbaj o czystość. 7. Zlot jest imprezą harcerską – zakaz spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz zażywania, posiadania i handlu narkotykami i innymi używkami obowiązuje wszystkich, także nie zrzeszonych w ZHP. 8. Służby Zlotowe powołano dla bezpieczeństwa i wygody nas wszystkich, więc wszyscy musimy bezwzględnie podporządkować się wydawanym przez nie poleceniom. 9. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi regulaminami (uczestnika, przeciwpożarowym i służb zlotowych) i przyjmij do stosowania. 10. Ostateczna interpretacja wszystkich regulaminów Zlotu jest przywilejem Komendanta Zlotu Grunwaldzkiego. REGULAMIN UCZESTNIKA ZLOTU 1. Uczestnicy podlegają bezpośrednio swojemu drużynowemu i pełnoletniemu opiekunowi a pośrednio Komendzie Zlotu i zlotowym służbom (patrz Regulamin Służb Zlotu Grunwaldzkiego). 2. Od chwili przybycia na teren Zlotu do chwili odjazdu uczestnicy są zobowiązani do: - przestrzegania Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, wszystkich regulaminów zlotowych, - zarządzeń Komendy Zlotu i poleceń służb zlotowych; - aktywnego udziału w imprezach Zlotu; - zgłaszania w Recepcji każdorazowo wyjścia poza teren Zlotu i powrotu (po godzinie 22.00 oraz w okresie dyskotek obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren Zlotu poza wcześniej ustalonymi z Komendantem i Oboźnym Zlotu wyjściami programowymi - tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna); - poruszania się po terenie Zlotu w umundurowaniu harcerskim lub w ubiorze jednoznacznie wskazującym na przynależność do ZHP z opaskami macierzystego gniazda; - powiadomienia najbliższej osoby funkcyjnej w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa lub pojawienia się na terenie Zlotu osób niepożądanych. 3. Uczestnicy mają prawo do: - korzystania z zabezpieczenia programowego wszystkich imprez Zlotu; - możliwie pełnej informacji o przebiegu Zlotu i planach na najbliższe 12 godzin - pomocy medycznej w razie zachorowania lub wypadku; - potwierdzenia swego pobytu na Zlocie (pieczątka w Izbie Tradycji); - korzystania z urządzeń sanitarnych. 4. Uczestnicy mogą: - używać własnych środków łączności radiowej (po uzgodnieniu danych radiowych z oboźnym Zlotu); - uzyskać potwierdzenie zdobytych punktów OTP. 5. Cisza nocna obowiązuje wszystkich uczestników Zlotu. „Nocne Marki”, które przygotowują zadania bezpośrednio związane z programem i organizacją Zlotu mogą w uzasadnionych sytuacjach uzgodnić z Oboźnym Zlotu dłuższe siedzenie podczas ciszy nocnej pod warunkiem, że nie zakłócą spokoju sąsiadom. 6. Teren biwakowania gniazda jest uznawany za prywatny. Można go oznakować i wystawić własną wartę. Prawo wejścia na teren biwaku i do namiotów bez zaproszenia gospodarzy ma Komenda Zlotu oraz dowódca patrolu HSP jeśli podejmuje interwencję. 7. Naruszenie regulaminów zlotowych oraz zasad harcerskiego zachowania może pociągnąć za sobą zatrzymanie winnego na recepcji Zlotu. W takim przypadku uczestnik musi być odebrany przez swojego opiekuna (drużynowego, komendanta). 8. Za szczególnie rażące wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu uczestników oraz naruszenia Prawa Harcerskiego Komendant Zlotu będzie karać usunięciem ze Zlotu w trybie natychmiastowym z powiadomieniem macierzystej Komendy Chorągwi oraz Komendy Hufca. 9. Każdą trudną sytuację można rozwiązać kulturalnie, z uśmiechem i szacunkiem dla innych. Harcerski styl, harcerski fason – to przede wszystkim gotowość do udzielania pomocy innym. REGULAMIN SŁUŻB ZLOTU GRUNWALDZKIEGO 1. Służby Zlotu Grunwaldzkiego są powołane rozkazem Komendanta Zlotu w celu zapewnienia sprawnego przebiegu imprezy, porządku, spokoju i bezpieczeństwa uczestników. 2. W skład Służb Zlotu Grunwaldzkiego wchodzą: I. Zespół Programowy – podległy Zastępcy Komendanta Zlotu ds. programowych; II. Zespół Promocji – podległy Zastępcy Komendanta Zlotu ds. promocji; III. Biuro Zlotu oraz Grun – Info - podległe Komendantowi Zlotu; IV. Służby porządkowo - ochronne – podległe Oboźnemu Zlotu, a mianowicie: - Instruktorzy Służbowi Zlotu (bezpośrednio zastępują oboźnego), - Harcerska Służba Porządkowa, - Recepcja Zlotu, - Służba ochrony przeciwpożarowej, - Służba łączności. V. Służby logistyczne podległe Kwatermistrzowi Zlotu, a w tym: - Kwatermistrzostwo; - Drużyna Kwatermistrzowska; - Transport. IV. Warty wewnętrzne gniazd podlegają Komendantowi Gniazda oraz Oboźnemu Zlotu. 3. Służby Zlotowe są umundurowane i odpowiednio oznakowane (obowiązek umundurowania nie dotyczy służb logistycznych). Skład osobowy i bieżące zadania służb ustalają przełożeni, wymienieni w pkt. 2. 4. Osoby pełniące służbę wartowniczą i porządkowo–ochronną mają prawo i obowiązek: - obserwować sytuację w przydzielonym rejonie i jego najbliższym sąsiedztwie, - uniemożliwić niekontrolowanemu wchodzeniu na teren Zlotu osób postronnych oraz niekontrolowane opuszczanie miasteczka zlotowego przez uczestników Zlotu, - w razie zauważenia naruszeń regulaminowych interweniować poprzez zwrócenie uwagi każdej osobie znajdującej się na terenie Zlotu, - jeśli interwencja słowna nie odnosi skutku – doprowadzić winnego do Oboźnego Zlotu, instruktora służbowego lub dowódcy warty HSP. 5. W sytuacjach szczególnych instruktorzy HSP oraz pełnoletni wędrownicy pełniący tę służbę muszą powiadomić o zaistniałej sytuacji instruktora służbowego. Za każdą interwencję odpowiada Szef Harcerskiej Służby Porządkowej. 6. Każdy uczestnik Zlotu ma prawo wnieść do Komendy Zlotu zażalenie na postępowanie służb. Zamiar wniesienia zażalenia nie zwalnia od obowiązku wykonania polecenia uprawnionego instruktora lub harcerza pełniącego służbę. 7. Osoby pełniące służbę porządkową, ochronną, wartowniczą, dyżur medyczny i dyżur programowy mają pierwszeństwo przy pobieraniu posiłków. REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY ZLOTU GRUNWALDZKIEGO 1. W rozumieniu przepisów ochrony przeciwpożarowej Zlot jest placówką letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 2. Każdy instruktor uczestniczący w Zlocie powinien znać przepisy ochrony przeciwpożarowej i egzekwować ich przestrzeganie przez harcerzy i zuchy. Każdy harcerz starszy i instruktor powinien znać rozlokowanie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i umieć się nim posługiwać. Nieuzasadnione użycie sprzętu przeciwpożarowego będzie karane przez Komendę Zlotu. 3. O każdym zauważonym zagrożeniu pożarowym należy natychmiast zawiadomić Komendę Zlotu oraz służby zlotowe. 4. Otwartego ognia w dowolnej postaci (ognisko, kuchenka gazowa, świeca itp.) można używać tylko w czasie i miejscu wyznaczonym przez oboźnego. Zabrania się palenia ognia w namiotach i bezpośrednio przy nich. Na terenie Zlotu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 5. Z energii elektrycznej korzystamy tylko w porozumieniu z Energetykiem Zlotu lub Kwatermistrzem, w wyznaczonych miejscach. Nie wolno podłączać do sieci niesprawnych urządzeń. 6. Zaśmiecanie terenu stwarza zagrożenie pożarowe – pamiętaj o wyrzucaniu śmieci do przeznaczonych na to pojemników. 7. Służba przeciwpożarowa zapewnia bezpieczeństwo nam wszystkim, ale wszyscy musimy bezwzględnie podporządkować się wydawanym przez nią poleceniom. REGULAMIN HSP 1. Członkowie HSP podlegają bezpośrednio pod Szefa HSP. 2. HSP pełni służbę w umundurowaniu harcerskim, ze stosownym identyfikatorem umieszczonym na klapie prawej kieszeni munduru. 3. Do podstawowych obowiązków członka HSP Zlotu należą: a) znać Regulaminy Zlotu, zwłaszcza w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa uczestników; b) prowadzić rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych, kontaktować się w tym celu z właściwymi służbami państwowymi i samorządowymi; c) interweniować w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa lub rażących naruszeń regulaminów zlotowych; d) informować Szefa HSP i następnie Oboźnego Zlotu o wszelkich podjętych działaniach i interwencjach; e) pełnić służby porządkowej na terenie Zlotu przez całą dobę oraz kontrolować służby wartowniczej w gniazdach w nocy i w czasie nieobecności kadry tych gniazd, przy czym informować o kontroli i jej wynikach przekazywać możliwie jak najszybciej komendantowi lub oboźnemu gniazda. 4. Członek HSP Zlotu ma prawo: a) wylegitymować, a w razie potrzeby zatrzymać do wyjaśnienia każdego uczestnika Zlotu, za wyjątkiem swoich przełożonych; b) przekazywać komunikaty za pomocą systemu informacji Zlotu; c) wejść na teren gniazd zlotowych w celu wykonania swych obowiązków, w miarę możliwości informując o tym komendanta lub oboźnego gniazda; d) odpoczywać w miejscu i czasie wskazanym przez Szefa HSP Zlotu. 5. Członkowie HSP pełnią służbę zgodnie z grafikiem ustalonym przez Szefa HSP pod nadzorem Szefa zmiany.